Offshore windenergiesector neemt kennis van nieuw ondersteuningsmechanisme maar betreurt blijvende onduidelijkheden

20/11/2015

Brussel, 20 november 2015: De regering heeft vandaag een akkoord bereikt over de hervorming van de steun voor offshore wind. Met deze beslissing hoopt de sector dat er een duidelijk, stabiel wettelijk kader op lange termijn komt voor de vijf, tegen 2020 nog te realiseren offshore windparken in België. De sector betreurt echter de blijvende onduidelijkheden onder andere betreffende de aansluiting van deze parken op het transmissienet.

Het Belgian Offshore Platform (BOP), de vereniging van de investeerders in offshore wind, heeft kennis genomen van de beslissing die de regering deze ochtend heeft genomen inzake het ondersteuningsmechanisme voor de vijf toekomstige offshore windparken. Ondanks de talrijke onafhankelijke studies uit het verleden die telkens hebben aangetoond dat er geen sprake was van enige oversubsidiëring voor de offshore windparken, heeft de regering beslist om het mechanisme nogmaals te herzien wat aanleiding gaf tot grote juridische onzekerheid. Het is vanuit die bezorgdheid dat de sector opnieuw in volle transparantie haar volledige medewerking heeft verleend aan deze herziening.

Het BOP betreurt de talrijke wijzigingen die de voorbije jaren meermaals werden aangebracht aan het ondersteuningsmechanisme en hoopt dat het akkoord, zoals vandaag werd bereikt, een stabiel wettelijk kader garandeert voor alle nog te realiseren parken en dat deze beslissing hierin geen verdere vertragingen met zich meebrengt.

Ook stelt de sector vast dat nog een aantal onzekerheden blijven bestaan; zeker voor wat betreft de aansluiting op het transmissienet. De leden van het BOP dringen er dan ook op aan om deze onduidelijkheden op korte termijn uit te klaren in nauw overleg met alle betrokken partijen. De sector zal hiertoe uiteraard haar volledige medewerking bieden.

De investeerders zullen de concrete impact van deze hervorming van de steun op toekomstige investeringen analyseren, om na te gaan of de nodige rendabiliteit voor dergelijke risicovolle projecten mogelijk blijft.