Opiniepeiling: Belgen massaal voor meer windenergie op zee om klimaatdoelstelling te halen

14/07/2017

Uit een opiniepeiling uitgevoerd door Kantar TNS in de periode van 30 juni tot 7 juli 2017 blijkt dat bijna 9 op de 10 Belgen (87,3 %) vindt dat de Belgische regering haar verbintenissen met betrekking tot de 2020 – klimaatdoelstelling moet respecteren. Hieruit blijkt dat de Belg zich goed bewust is van het belang én van de urgentie van de klimaatproblematiek.

Op de vraag of er maximaal moet ingezet worden op windenergie in de Belgische Noordzee om de klimaatdoelstellingen te halen, antwoordde 82,8 % van de bevraagden bevestigend.

De federale regering buigt zich momenteel over het dossier van de volgende drie offshore windprojecten (Mermaid, Northwester 2 en Seastar) die samen kunnen voorzien in 700 MW klimaatvriendelijke nieuwe elektriciteitscapaciteit op zee.

Om klaar te kunnen zijn voor elektriciteitsproductie tegen 2020, dringt het BOP erop aan dat de regering hierin snel rechtszekerheid verschaft, zodat deze drie offshore windprojecten zo snel mogelijk met de bouw van hun windparken kunnen beginnen. Immers, als de regering in dit dossier blijft talmen, komt het behalen van de Belgische 2020-klimaatdoelstelling ernstig in gevaar.

“De Belg vindt dat windenergie in de Noordzee essentieel is om de Belgische klimaatdoelstelling tegen 2020 te halen”, zegt Jaak RUTTEN, voorzitter BOP en CEO van C-Power. “Met deze peiling stellen we vast dat er een erg breed maatschappelijk draagvlak is voor windenergie op zee. Waarop wacht de regering om een akkoord te maken met de nog te ontwikkelen parken?”

Er werd ook gepeild naar de belangstelling bij de Belgen om mee te investeren in windenergie op zee. Op de vraag of ze zouden overwegen om een deel van hun spaargeld te beleggen in windenergie op zee, antwoordde één op vier Belgen bevestigend.


Naast de ecologische noodzaak om verder te investeren in offshore wind in de Belgische Noordzee, is de verdere ontplooiing van de Belgische offshore windindustrie ook een economische opportuniteit: 16000 nieuwe jobs, 1 miljard EUR/jaar toegevoegde waarde aan de Belgische economie en tal van exportmogelijkheden voor Belgische bedrijven in Europa en in de wereld. Tenslotte is het voor het energiesysteem belangrijk om te blijven investeren in nieuwe capaciteit in België om de geplande sluiting van de kerncentrales op te vangen.


1. Vroeger TNS Dimarso
2. Zie Climact studie maart 2017

 

Contact BOP:
Annemie Vermeylen
0478/500 115