Offshore windenergie in de Belgische Noordzee: naar 4000 MW tegen 2024

19/03/2019

Het Belgian Offshore Platform overhandigt memorandum 2019-2024 aan de premier

Met zes offshore windmolenparken, goed voor 1556 MW, staat België vandaag in de wereldtop van de offshore windindustrie.

De laatste bouwwerken van Norther, het zesde windpark met een vermogen van 370 MW, schieten goed op. Seamade en Northwester 2, samen goed voor 706 MW bijkomende capaciteit, zijn volop bezig met de voorbereidingen van de bouw van hun windparken.

De ontwikkeling van de offshore windindustrie in België is het resultaat van visionaire Belgische bedrijven en van daadkrachtig en standvastig beleid. Van 1999 tot vandaag hebben de opeenvolgende federale regeringen de nodige rechtszekerheid voor de ontwikkeling van offshore windenergie gecreëerd. Het resultaat is dat België vandaag aan de top staat in deze innovatieve, clean tech sector. Tegen 2020 zullen in de Belgische Noordzee 9 windparken samen 2300 MW offshore windenergie produceren, wat zal kunnen instaan voor een gemiddelde jaarproductie van 8 TWh, of ongeveer 10 % van de totale Belgische elektriciteitsvraag.

De offshore windenergietechnologie heeft zich razendsnel ontwikkeld: in 2009 was een windturbine van 3 MW de norm, dit jaar nog worden er windturbines van 9 MW in de Belgische Noordzee geïnstalleerd. Binnenkort zal een offshore windturbine van 12 MW beginnen proefdraaien. De bouw van windparken in zee gaat vandaag 4 keer sneller dan 10 jaar geleden. Daardoor is de kost van offshore windenergie de laatste jaren pijlsnel gedaald en is windenergie op zee een van de meest competitieve energietechnologieën geworden.

Gezien de klimaaturgentie is het dan ook noodzakelijk dat de volgende federale regering verder én versneld gaat inzetten op de ontplooiing van deze grootschalige en koolstofneutrale elektriciteitsproductie in de Belgische Noordzee.

Voor de Belgische bedrijven actief in deze sector is continuïteit in de ontwikkeling van lokale projecten ook essentieel om hun voorsprong te behouden in de internationale markt van offshore windenergie.

De regering Michel 1 heeft vier offshore windprojecten (Rentel, Norther, Northwester 2 en Seamade), samen goed voor 1385 MW, goedgekeurd.

In december 2018 heeft de huidige federale regering in het Marien Ruimtelijk Plan voor de periode 2020-2026 nieuwe zones voor offshore wind goedgekeurd, alsook de krijtlijnen voor de openbare aanbesteding.

De blauwdruk voor de volgende 2000 MW offshore wind in België is dus klaar.

Echter, de door de federale regering voorziene timing – namelijk dat de nieuwe windparken beginnen produceren tegen eind 2026 – is niet ambitieus genoeg. De offshore windenergie sector kan en wil bijdragen tot het versnellen van de energietransitie in België.

“Concreet vraagt het BOP aan de volgende regering dat de openbare aanbesteding voor nieuwe offshore windcapaciteit gelanceerd kan worden in 2020, en dat de toewijzing van de projecten in 2021 kan gebeuren.” stelt Wim Biesemans, bestuurder van het BOP.

Essentieel hiervoor is dat de netbeheerder de investeringen in het net op zee alsook de netverbinding op land versnelt.

De federale regering, in overleg met de gewestelijke regeringen en de lokale overheden, kan de netbeheerder helpen om de aansluiting en integratie van nieuwe offshore wind te versnellen door vergunnings- en beroepsprocedures te vereenvoudigen, zoals dat bvb. in Nederland het geval is.


Contact BOP:
Marie Leroy, ml@belgianoffshoreplatform.be, T +32 (0) 2 514 52 15 / M +32 (0) 471 61 03 19