Groen licht voor 716 MW offshore windenergie in de Belgische Noordzee!

28/10/2017

Na meer dan een jaar onzekerheid over het investeringsklimaat voor de windparken Mermaid, Northwester 2 en Seastar, heeft de federale regering op 27 oktober 2017 beslist om de verdere ontwikkeling van offshore wind in de Noordzee te blijven ondersteunen.

De drie parken zullen gebouwd worden tegen een LCOE (Levelized Cost of Energy, d.w.z. geactualiseerde kostprijs van energie) van 79 EUR/MWh. De ondersteuningsperiode is vastgelegd op 16 jaar, eventueel verlengbaar met 1 jaar in geval van mindere windomstandigheden.

België volgt zo de internationale trend van kostenverlaging, en dit binnen het huidige wettelijke kader van de domeinconcessies. Door de technologische evolutie, de professionalisering van de hele waardeketen en de opschaling door de toegenomen volumes, vooral in Duitsland en Groot-Brittanië, is de gemiddelde kost van offshore windenergie het afgelopen jaar gedaald. Ook in België zet deze kostendaling zich dus door, een positieve evolutie voor de sector en de consument.

2300 MW windenergie op zee is essentieel om de Belgische klimaat- en hernieuwbare energiedoelstelling te realiseren tegen 2020. Vandaag is 877 MW windenergie op zee reeds operationeel, goed voor een jaarverbruik van meer dan 800.000 gezinnen. 679 MW nieuwe capaciteit is in aanbouw en zal vanaf volgend jaar beginnen produceren. De drie volgende parken , die instaan voor 716 MW, worden verwacht operationeel te zijn tegen 2020. Met de beslissing van de federale regering is nu de rechtsonzekerheid rond deze investeringen eindelijk van de baan en kunnen de projecten zich terug concentreren op hun kerntaak: meebouwen aan de koolstofarme economie van morgen.

Binnen de groep van hernieuwbare energiebronnen is windenergie op zee interessant omdat het een grootschalige opwekking is van klimaatvriendelijke, veilige en afvalvrije stroom. Bijkomende capaciteit op zee is een onmisbaar onderdeel in de energiebevoorrading van ons land, zeker en vooral in de winter. Er is dan meer vraag naar elektriciteit maar er is ook meer stroomproductie in de Noordzee, omdat het in de winter meer en harder waait. Bovendien is windenergie op zee elektriciteit “100% made in Belgium”: het draagt bij tot de energieonafhankelijkheid van België.

De offshore windindustrie geeft ook zuurstof aan de lokale en Belgische economie: op termijn kunnen tot 16 000 jobs en 13 miljard EUR toegevoegde waarde gecreëerd worden. Het maatschappelijk draagvlak voor offshore windenergie blijkt tenslotte erg groot te zijn: uit een recente opiniepeiling kwam als resultaat dat een overgrote meerderheid Belgen (83 %) voorstander is van meer windenergie op zee om de klimaatdoelstelling te halen.


Meer info: Annemie Vermeylen – 0478 / 500 115