6 GW offshore wind in de Belgische Noordzee: goed voor de economie en voor het klimaat

03/06/2021

Brussel 1 juni 2021 – De laatste jaren is er in Europa, maar ook wereldwijd, een stroomversnelling gekomen in de uitvoering van het VN Klimaatakkoord van Parijs (2015). De Europese Green Deal (2019), de EU Offshore Strategy (2020), de EU klimaatwet (2021), de oproep van het IEA (mei 2021) aan alle regeringen om de klimaatdoelstellingen aanzienlijk te versterken en recent, het Shell-arrest (26 mei 2021) in Nederland, wijzen in de richting van meer en snellere inspanningen om de opwarming van de aarde onder een aanvaardbaar niveau te houden. Energie is wereldwijd verantwoordelijk voor het leeuwenaandeel van de uitstoot van broeikasgassen. Het is dan ook logisch dat in dit domein naar oplossingen wordt gezocht om de gevaarlijke trend om te buigen. Offshore windenergie wordt meer en meer wereldwijd gezien als een belangrijke hoeksteen van een klimaatneutrale economie.

Context

Het uitgangspunt van de Europese Green Deal is dat de klimaatverandering en de aantasting van het milieu een existentiële bedreiging vormen voor Europa en de wereld. Om die tegen te gaan, heeft Europa een nieuwe groeistrategie nodig die van de EU een moderne, grondstoffenefficiënte en concurrerende economie maakt die de netto-uitstoot aan broeikasgassen tegen 2050 tot nul reduceert en economische groei oplevert zonder grondstoffen uit te putten.

Op 5 mei 2021 werd een politiek akkoord bereikt waarmee in wetgeving wordt vastgelegd dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn en de netto-emissies van broeikasgassen in 2030 ten minste 55% lager moeten zijn dan het niveau van 1990.

Op 19 november 2020 lanceerde de Europese Commissie haar strategie voor hernieuwbare offshore-energie waarbij voorgesteld wordt om de Europese offshore-windenergiecapaciteit te verhogen van het huidige niveau van 12 GW tot ten minste 60 GW tegen 2030 en tot 300 GW tegen 2050.

Green Deal voor België?

Om mee bij te dragen aan de doelstelling om klimaatneutraal te worden tegen 2050, heeft het Belgian Offshore Platform laten berekenen wat de voordelen zijn van meer offshore windenergie in de eigen zeegebieden. Aan een gespecialiseerd onderzoeksbureau, Climact, werd de opdracht gegeven om zowel de macro-economische return alsook de vermindering van broeikasgassen te berekenen van een scenario van 6 GW offshore windenergie in vergelijking met het 4,4 GW offshore wind scenario zoals beslist door de federale regering in 2018.

De resultaten van deze studie tonen aan dat bijkomende offshore wind ontwikkelingen in België 10.000 nieuwe banen kunnen creëren en de sector tot 1,5 miljard euro kan bijdragen aan het bruto binnenlands product van België. Met 6 GW offshore wind kan er bovendien elk jaar tot 6,1 miljoen ton CO2 extra vermeden worden in vergelijking met 4,4 GW offshore wind. Dit komt overeen met de jaarlijkse koolstofvoetafdruk van 380.000 inwoners van België.

6 GW offshore wind in België: meer economische groei, goed voor het klimaat

“Met 6 GW offshore windenergie in de Belgische Noordzee creëren we meer economische groei en verlagen we ook onze uitstoot van broeikasgassen”, zegt François Van Leeuw, voorzitter Belgian Offshore Platform en co-CEO Parkwind.

De leden van het BOP doen daarom een oproep aan het beleid om deze verhoogde offshore winddoelstelling ernstig te onderzoeken.
Offshore windturbines vertegenwoordigen vandaag 2.262 MW geïnstalleerde capaciteit in de Noordzee, wat 10% van de totale elektriciteitsvraag vertegenwoordigt, gelijk aan gemiddeld 8 TWh productie per jaar. Met een productiecapaciteit van 6 GW zou in totaal 23 TWh per jaar kunnen worden geproduceerd. Dit komt overeen met ongeveer 27% van het Belgische elektriciteitsverbruik in 2019 (85 TWh).

Door de sterke offshore windindustrie in België, die wereldwijd in de top 5 staat, wordt de expertise van de Belgische offshore wind bedrijven nu al wereldwijd ingezet. Verder blijven investeren in de thuismarkt blijft echter essentieel om de competitieve voorsprong van deze klimaatvriendelijke industrie te consolideren en verder te versterken.