Duurzaam Ondernemen

20-20-20

In de strijd tegen global warming heeft Europa in 2009 doelstellingen opgelegd aan alle lidstaten in het zogenaamde 20-20-20 plan. Voor het aspect energieproductie ambieert dit plan tegen 2020 een aandeel van 20 % hernieuwbare bronnen in het totale eindverbruik van energie.

Voor België is een doelstelling van 13 % naar voor geschoven als aandeel van hernieuwbare energiebronnen in het bruto-eindverbruik van energie. Het aandeel hernieuwbare energie bedroeg in 2012 amper 6.8 procent.

Aangescherpt klimaatplan

In januari 2014 heeft de Europese Commissie de klimaat- en energiedoelstellingen nog verscherpt. Het nieuwe beleidskader 2030 wil de uitstoot van broeikasgassen terugdringen met 40% (t.o.v. 1990) en legt bindende doelstellingen op van ten minste 27% aan duurzame energie.

Zonder offshore wind lukt het niet

Offshore windenergie is onmisbaar in het Belgische klimaatplan : zonder de grote windturbines op onze Noordzee worden de Europese doelstellingen voor België onmogelijk gehaald ! De bestaande en toekomstige offshore windparken moeten tegen 2020 immers 50 % van de te behalen hernieuwbare energieproductie genereren.

Uit een studie van het onafhankelijke bureau Futureproofed (in opdracht van C-Power) blijkt dat de CO2 uitstoot geproduceerd tijdens de constructie én exploitatie van een offshore windpark, al binnen het jaar is “teruggewonnen”.

Met een exploitatieduur van 20 jaar stoot een windturbinepark 115 keer minder CO2 uit dan de Belgische elektriciteitsmix en 175 keer minder dan de modernste gascentrale.

Recente studies hebben ook aangetoond dat de windparken op zee niet alleen beschutting bieden aan talrijke vissoorten en andere maritieme fauna en flora, maar eveneens een positieve bijdrage leveren tot het marine milieu.