Bevoorrading

10 %

De elektriciteitsvoorziening staat op een kruispunt in België en Europa. De huidige infrastructuur is aan vernieuwing toe, de bevoorradingszekerheid moet gewaarborgd blijven, het concurrentievermogen van de bedrijven en de koopkracht van de huishoudens beschermd en de economie moet koolstofarm worden. In België moet in de komende jaren belangrijke nieuwe opwekkingscapaciteit voorzien worden.

De offshore windindustrie is nog betrekkelijk jong: in België werden de eerste windmolens in zee geplaatst in 2009. Vandaag is reeds 2.262 MW offshore windenergie operationeel. Met deze capaciteit kan windenergie op zee ongeveer 8 TWh elektriciteit opwekken. Dit dekt maar liefst 10 % van de totale elektriciteitsbehoefte van België ofwel bijna 50% van de elektriciteitsbehoefte van de Belgische huishoudens.

Na 2020 zal de offshore wind capaciteit in de Noordzee verdubbeld worden tot 4,5 GW.

Kwetsbare markt

In het belang van de Belgische economie is het cruciaal dat de eigen productiecapaciteit wordt uitgebouwd en de bevoorradingszekerheid gegarandeerd blijft. Een eigen elektriciteitsproductie garandeert immers een stabiel prijsbeleid (minder afhankelijk van import) en een stabiel investeringsklimaat voor Belgische bedrijven. Naar aanleiding van de politieke spanningen in Oekraïne, baart de energieafhankelijkheid van Europa en België steeds meer zorgen. De Europese Commissie werkt aan een plan dat de Europese afhankelijkheid van gas moet verminderen door o.a. in te zetten op hernieuwbare energie.

Risico op black-out

Door de recente stilstand van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2 botst de import van elektriciteit uit Nederland en Frankrijk tegen zijn limieten, waardoor de bevoorrading krap dreigt te worden, zeker tijdens de winter.

In het voorruitzicht van de nucleaire afbouw in België (vanaf 2025) zal de uitdaging om de bevoorrading te verzekeren en een black-out te vermijden enkel maar toenemen. Het Federaal Planbureau heeft berekend dat een nationale stroompanne van één uur tijdens een werkdag een totale maatschappelijke economische schade zou veroorzaken van ca. 120 miljoen euro.