In 2020 2,2 miljoen gezinnen voorzien van groene stroom uit de Belgische Noordzee

06/01/2020

Momenteel staan in de Belgische Noordzee zes windmolenparken met een totale capaciteit van 1.556 MW: C-Power, Belwind, Northwind, Nobelwind, Rentel en Norther. In 2019 produceerden deze parken 4,7 terawattuur (TWh) elektriciteit, wat ongeveer 6 % vertegenwoordigt van het totale elektriciteitsverbruik van België, of het equivalent van het stroomverbruik van om en bij 1,3 miljoen gezinnen. Tegen eind 2020 zullen twee nieuwe windmolenparken, Northwester II en Seamade, in gebruik worden genomen. De 8 windparken in zee zullen samen hernieuwbare energie produceren voor ongeveer 2,2 miljoen gezinnen, bijna de helft van de Belgische huishoudens.

In de 10 jaar dat België offshore windenergie produceert, is het geïnstalleerde vermogen geleidelijk gestegen van 30 MW in 2009 tot 1556 MW in 2019. Offshore windenergie heeft de afgelopen jaren een hoge vlucht gekend dankzij technologische vooruitgang en een daling van de productiekosten. Alleen al in 2019 steeg het geïnstalleerde vermogen met 370 MW (44 nieuwe windturbines van 8,4 MW) tot totaal 1556 MW. Dit is een aanzienlijke stijging van 31% in één jaar.

In de tweede helft van 2020 zullen de windparken Northwester II (219 MW) en Seamade (487 MW), momenteel in aanbouw, elektriciteit beginnen produceren. Met deze nieuwe windenergieprojecten in de Belgische Noordzee zal het totale geïnstalleerde vermogen 2262 MW bedragen. Dit is vergelijkbaar met het vermogen van Doel 3 (1006 MW) en Doel 4 (1039 MW) samen. Deze capaciteit zal gemiddeld 8 terawattuur per jaar produceren, wat overeenkomt met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 2.200.000 gezinnen, of ongeveer de helft van het residentiële elektriciteitsverbruik in België.

Offshore windturbines produceren meer dan 95% van de tijd elektriciteit: ze beginnen te draaien vanaf een lichte bries (2 Beaufort) tot een zware storm (11 Beaufort). Windenergie op zee is zo een belangrijke hoeksteen van de duurzame energietransitie in België.

In 2020 zal de eerste windmolenzone in de Belgische Noordzee zijn volgebouwd (zie kaartje hieronder).

 

De nieuwe, meer westelijk gelegen offshore windenergiezones van het Marien Ruimtelijk Plan 2020-2026 kunnen bijkomend ongeveer 2000 MW windenergie op zee onwikkelen. Als er een netaansluitingsgarantie is, kan de offshore windenergie industrie deze nieuwe koolstofneutrale energiecentrales op zee tegen 2024 bouwen.

In het Federaal Ontwikkelingsplan (FOP) 2020-2030 heeft de netbeheerder de aansluiting van ongeveer 2000 MW nieuwe windparken in zee voorzien tussen 2026 en 2028. De federale overheid plant de openbare aanbesteding voor de nieuwe offshore windcapaciteit ten vroegste te publiceren tegen eind 2023. Dit betekent dat in de Belgische Noordzee de komende 5 jaar naar alle waarschijnlijkheid geen nieuwe windparken gebouwd zullen kunnen worden. Het BOP betreurt deze stilstand na 2020. Net nu windenergie op zee snel en kosteneffciënt kan uitgebouwd worden, wordt de verdere uitrol van deze koolstofneutrale capaciteit vertraagd door het Belgische elektriciteitsnetwerk dat niet klaar is voor de nieuwe offshore windcapaciteit.

“De offshore windindustrie heeft de afgelopen jaren enorme inspanningen gerealiseerd om sneller en goedkoper windparken op zee te bouwen en uit te baten, zegt Annemie VERMEYLEN, secretaris-generaal van het Belgian Offshore Platform “Daarom is het wenselijk en noodzakelijk dat ook de ontwikkeling van energie infrastructuur naar een hogere versnelling schakelt, zodat de verdere uitbouw van grootschalige koolstofneutrale energie de komende jaren versneld kan gerealiseerd worden.”

 

Windmolenparken geïnstalleerd in de Belgische Noordzee: Windmolenparken in opbouw:
– C-Power (2009 – 2013) : 325 MW
– Belwind (2010): 171 MW
– Northwind (2014): 216 MW
– Nobelwind (2017): 165 MW
– Rentel (2018): 309 MW
– Norther (2019): 370 MW
– Northwester 2 (2020): 219 MW
– Seamade (2020): 487 MW

Stand van zaken windmolenparken in de Belgische Noordzee op 1 januari 2020