15.000 tot 16.000 jobs in de Belgische offshore windenergie

30/03/2017

De Belgische offshore windindustrie is op enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijke nieuwe industriële sector, die op termijn 15,000 à 16,000 nieuwe banen kan creëren. Windenergie op zee heeft ook een positieve impact op het Bruto Binnenlands Product, de handelsbalans en op de overheidsfinanciën. Tenslotte is offshore wind onontbeerlijk voor het behalen van de Belgische klimaat- en hernieuwbare energiedoelstelling tegen 2020.

België staat momenteel op de 6e plaats wereldwijd qua capaciteit en 4e wat betreft geïnstalleerde capaciteit per inwoner in het domein van offshore windenergie. Deze nieuwe industrie creëert jobs in alle deelaspecten van de offshore windenergie zoals onderzoek, ontwikkeling, bouw van maritieme funderingen en transformatorplatformen, installatie van windturbines en hun onderhoud.

De kosten van offshore windenergie zijn goed gekend en vaak het voorwerp van maatschappelijk debat. Maar er zijn talrijke baten van windenergie op zee, niet alleen ecologisch, maar ook op socio-economisch vlak, die vaak onderbelicht blijven. Daarom heeft het BOP aan een onafhankelijk studiebureau (Climact) gevraagd om de macro-economische impact van de ontwikkeling van de offshore windindustrie op de Belgische economie vandaag en in de nabije toekomst (tot 2030) in kaart te brengen. De belangrijkste bevindingen zijn: 15,000 à 16,000 jobs, 1 miljard toegevoegde waarde per jaar, betere handelsbalans en een positieve impact overheidsfinanciën en last but not least, een fel verminderde CO2 uitstoot.

Volgens deze studie zal de ontwikkeling van de offshore windindustrie in België en de rest van Europa ongeveer 15,000 à 16,000 permanente jobs creëren in de Belgische economie. De macro-economische analyse wijst op een mogelijke impact op de toegevoegde waarde van ongeveer 1 miljard € per jaar. Ze toont aan dat de subsidiekosten gecompenseerd worden door belastinginkomsten en lagere sociale zekerheidsuitgaven als direct resultaat van jobcreatie. Voor de reeds operationele projecten en de parken in ontwikkeling is de geactualiseerde netto impact op de overheidsfinanciën 1 miljard € van 2010 tot 20) 20. 

Hoe meer offshore windenergie, hoe lager de marktprijs voor elektriciteit In de huidige elektriciteitsmarkt drukt offshore windenergie de elektriciteitsprijzen naar beneden. Elektriciteitsproductie met lage operationele kosten, zoals windenergie, drukken de groothandelsprijs van energieopwekking (het zogenaamde merit order effect). Deze kostendrukkende impact kan variëren tussen 3 en 23 €/MWh in België. 

Impact op emissies en klimaatverandering Voor wat betreft de broeikasgassen, zou de productie van 4 GW offshore windenergie tegen 2030 een vermindering van ongeveer 6 Miljoen ton CO2e per jaar betekenen ten opzichte van klassieke gascentrales. Dit is 5% van de Belgische uitstoot in 2015 (118 Miljoen ton CO2e) of 50% van de uitstoot die veroorzaakt wordt door elektriciteitsopwekking (12 MtCO2e).

De conclusie van de studie luidt dus:

Offshore windenergie in België heeft een positieve impact op alle socio-economische indicatoren:

  • Overheidsfinanciën: ongeveer 1 miljard € van 2010 tot 2020. 
  • Export: ontwikkeling van de thuismarkt is essentieel om de industrie de voorsprong te geven die nodig is om deel te nemen aan projecten buiten België.
  • Deelname van de Belgische offshore windindustrie aan nationale en internationale projecten leiden tot bijkomende economische activiteiten in België met een hoge toegevoegde waarde en de creatie van ongeveer 15,000 à 16,000 jobs. 
  • Hoe meer offshore wind in de elektriciteitsmix, hoe lager de prijzen voor elektriciteit op de markt. 
  • Tenslotte is offshore windenergie koolstofvrij en dus klimaatneutraal zodat het bijdraagt in de vermindering van de kosten gerelateerd aan de klimaatverandering.